ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 970
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 261
ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.25 KB 202
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 1304
ใบยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 316
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.12 KB 218
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.08 KB 459
จ.18 1 เมย.54 146
บัญชีเงินเดือนข้าราขการครู 2554 141
ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 601.7 KB 932
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบสาม (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 378
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบสาม (ปฐมวัย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 450
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 111
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปี 2554 106
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 134
O-Net ปีการศึกษา 2551 ป.6 ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.5 KB 733
O-Net ปีการศึกษา 2552 ป.6 ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 1911
ช่วงคะแนนโอเน็ต ป.6 ปี 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.38 KB 223
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.8 KB 197
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 192
คะแนนขีดจำกัดล่าง o-net ปี 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 9.8 KB 270
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.99 KB 204
พรก.เงินเดือน 2554 (เพิ่ม 5%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 207
คู่มือครูการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2554 350
บัญชีเงินเดือนครูใหม่สุด ตาม พรก.54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.6 KB 1509
O-Net ปีการศึกษา 2553 ป.6 ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95 KB 308
โครงการ อบรม E-book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.84 KB 1128
หนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.14 KB 962
โครงการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 823.5 KB 4680
แผ่นพับ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.51 KB 1060
ยาอายุวัฒนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.69 KB 2542
vdo น้ำส้มสายชูหมัก 412
จ.18 ตุลาคม 54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.68 KB 1736
แบบฟอร์มแจ้งค่าปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 692
เนื้อเพลง "อาเซี่ยนร่วมใจ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.79 KB 448
MP3 เพลงอาเซี่ยนร่วมใจ 483
รายการหนังสือเรียน ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 1323
จ 18 เมษายน 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 219
ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 764
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 141.5 KB 334
เกียรติบัตรหัตถกรรมเตรือข่าย ปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.84 KB 215
รายชื่อ นร.ป.1 รับ Tablet ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 213
จ.18 ตค.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 361
ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 1328
บัตรแข่งขันกิจกรรมการงาน ที่ภูเก็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.17 KB 161
บัตรแข่งขันกิจกรรมศิลปะ ที่ภูเก็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.15 KB 204
รายการแข่งขันกิจกรรมที่ภูเก็ต ของบ้านค่าย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 217
เกียรติบัตรฝาสาน ไม้ไผ่ ภูเก็ต 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 209
เกียรติบัตรปะติด ประติมากรรม ภูเก็ต 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 229
o-net ปี 51-54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.53 KB 166
บัตรประจำตัวหัตถกรรม 62 เมืองทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.56 KB 162
ปพ.1 187
แนวการจัดซื้อหนังสือ ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 122
ใบรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 292
บริจาคทุน Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 183
รายการหนังสือ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 2526
พจนานุกรมอาเซียนบ้านค่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 416
จ.18 เมย.56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 616
โครงการการเตรียมความพร้อมนักเรียนและประชาชนในประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 205
ผล O-net ป.5 ปี 55 สพป.สตูล เรียงตามคะแนนเฉลี่ย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.6 KB 344
ผล O-net ป.6 ปี 55 สพป.สตูล เรียงตามคะแนนพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.73 KB 132
O-net ฉ.5 ค่าสถิติโรงเรียน ปี 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.39 KB 125
O-net ฉ.5 ค่าสถิติโรงเรียน ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.22 KB 150
ผลสัมฤทธิ์ ป.5 ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 172
การใส่ข้อมูล ป.2 ลงแทบเล็ต Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 98125
ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 130
สูตรปันผลสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 108
แบบประเมินคุณลักษณะ ป.6 ภาคเรียน 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107 KB 104
แบบประเมินคุณลักษณะ ป.6 ภาคเรียน 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110 KB 111
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 95
รายงานการประเมินผลปลายปี ป.6 ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 364
รายงานการประเมินผลปลายปี ป.6 ปี 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 125
ลายเซนสวน Word Document ขนาดไฟล์ 580.5 KB 120
นักเรียน ป.2 รับเท็บเล็ต 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.29 KB 50
รายชื่อนักเรียน ป.2 รับแท็บเล็ต 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 52
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 38
ข้อมูลบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 11.46 KB 16