ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 932
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 220
ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.25 KB 174
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 1255
ใบยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 264
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.12 KB 184
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.08 KB 399
จ.18 1 เมย.54 125
บัญชีเงินเดือนข้าราขการครู 2554 121
ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 601.7 KB 808
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบสาม (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 345
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบสาม (ปฐมวัย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 413
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 93
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปี 2554 84
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 117
O-Net ปีการศึกษา 2551 ป.6 ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.5 KB 686
O-Net ปีการศึกษา 2552 ป.6 ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 1876
ช่วงคะแนนโอเน็ต ป.6 ปี 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.38 KB 194
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.8 KB 174
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 169
คะแนนขีดจำกัดล่าง o-net ปี 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 9.8 KB 241
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.99 KB 178
พรก.เงินเดือน 2554 (เพิ่ม 5%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.37 KB 182
คู่มือครูการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2554 312
บัญชีเงินเดือนครูใหม่สุด ตาม พรก.54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.6 KB 1313
O-Net ปีการศึกษา 2553 ป.6 ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95 KB 281
โครงการ อบรม E-book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.84 KB 940
หนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.14 KB 921
โครงการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 823.5 KB 3706
แผ่นพับ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.51 KB 996
ยาอายุวัฒนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.69 KB 2259
vdo น้ำส้มสายชูหมัก 294
จ.18 ตุลาคม 54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.68 KB 1536
แบบฟอร์มแจ้งค่าปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 667
เนื้อเพลง "อาเซี่ยนร่วมใจ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.79 KB 399
MP3 เพลงอาเซี่ยนร่วมใจ 345
รายการหนังสือเรียน ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 1264
จ 18 เมษายน 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 195
ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 566
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 141.5 KB 285
เกียรติบัตรหัตถกรรมเตรือข่าย ปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.84 KB 187
รายชื่อ นร.ป.1 รับ Tablet ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 182
จ.18 ตค.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 302
ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 976
บัตรแข่งขันกิจกรรมการงาน ที่ภูเก็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.17 KB 133
บัตรแข่งขันกิจกรรมศิลปะ ที่ภูเก็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.15 KB 181
รายการแข่งขันกิจกรรมที่ภูเก็ต ของบ้านค่าย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 186
เกียรติบัตรฝาสาน ไม้ไผ่ ภูเก็ต 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 186
เกียรติบัตรปะติด ประติมากรรม ภูเก็ต 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 204
o-net ปี 51-54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.53 KB 133
บัตรประจำตัวหัตถกรรม 62 เมืองทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.56 KB 134
ปพ.1 160
แนวการจัดซื้อหนังสือ ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 93
ใบรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 227
บริจาคทุน Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 155
รายการหนังสือ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 2416
พจนานุกรมอาเซียนบ้านค่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 360
จ.18 เมย.56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 455
โครงการการเตรียมความพร้อมนักเรียนและประชาชนในประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 172
ผล O-net ป.5 ปี 55 สพป.สตูล เรียงตามคะแนนเฉลี่ย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.6 KB 128
ผล O-net ป.6 ปี 55 สพป.สตูล เรียงตามคะแนนพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.73 KB 90
O-net ฉ.5 ค่าสถิติโรงเรียน ปี 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.39 KB 102
O-net ฉ.5 ค่าสถิติโรงเรียน ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.22 KB 127
ผลสัมฤทธิ์ ป.5 ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 143
การใส่ข้อมูล ป.2 ลงแทบเล็ต Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 98082
ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 105
สูตรปันผลสหกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 82
แบบประเมินคุณลักษณะ ป.6 ภาคเรียน 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107 KB 79
แบบประเมินคุณลักษณะ ป.6 ภาคเรียน 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110 KB 80
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 56
รายงานการประเมินผลปลายปี ป.6 ปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 160
รายงานการประเมินผลปลายปี ป.6 ปี 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 84
ลายเซนสวน Word Document ขนาดไฟล์ 580.5 KB 87
นักเรียน ป.2 รับเท็บเล็ต 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.29 KB 23
รายชื่อนักเรียน ป.2 รับแท็บเล็ต 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 22
 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
Webmaster:Vichan Prakobchaichana 08-9295-4161
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved.